Všeobecné obchodní podmínky

pro používání MyDiet.cz

Provozujeme službu MyDiet, která spočívá v uživatelské evidenci stravování uživatele, údajů o výživě a sledování pohybových aktivit. Sledováním vybraných ukazatelů dochází k vyhodnocování, případně doporučování, dle obecně známých analýz. Služba je zaměřena na to, aby pomohla uživateli plánovat, zlepšovat a udržovat si životní styl a zdravotní stav.

Služby se poskytují fyzickým osobám na dobu určitou, jejich rozsah a trvání jsou definovány zvoleným programem. Období poskytovaných služeb lze prodlužovat dle aktuální nabídky a dle rozhodnutí uživatele. Poskytování placených služeb končí uplynutím předplaceného období. Nabídka služeb a ceny jsou platné po dobu zveřejnění na internetových stránkách. Součástí služeb může být též doporučení diagnostických výkonů a prodej zboží prostřednictvím e-shopu. Zveřejněné nabídky jsou nezávazné a nejsme povinni uzavřít smlouvu ohledně poskytování služeb nebo dodání zboží. Služby a zboží se považuje za uhrazené připsáním na náš účet nebo uhrazením dobírky.

Platící uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část ani návody a musí být včetně obalů. V opačném případě máme nárok na náhradu škody a je oprávněna si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku. Peníze za zboží budou uživateli vráceny nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Uživatel platící platební kartou prostřednictvím platební brány GP webpay souhlasí s tím, že po první registrační platbě, budou platby pro následující období prováděny jako opakované automatické platby. Vaše předplatné se obnoví 5 dnů před vypršením. Automatickou obnovu můžete kdykoli snadno zrušit v nastavení vašeho účtu. Údaje o vaší platební kartě nemáme k dispozici, jelikož platbu provádíte na platební bráně GP webpay.

Můžete měnit typ vašeho programu. Kdykoli v době před automatickým prodloužením proveďte platbu za nově zvolený program. Směrem nahoru se změna projeví ihned po zpracování platby a bude vám započtena nevyužitá část stávajícího předplatného. Směrem dolů se program změní od dalšího období. Pokud jste v minulosti již platili kartou, můžete si snadno v nastavení vašeho účtu vybrat pro další období jiný program.

V případě, že dojde k omezení nebo přerušení služeb, bude platícím uživatelům poskytnuta náhrada nebo vrácena platba za nevyužitelné předplacené období.

Pro poskytování našich služeb se předpokládá, že uživatel poskytuje aktuální, pravdivé a úplné informace. Uživatel bere na vědomí, že služby a doporučení nemají nahrazovat či upravovat lékařskou péči a že neodpovídáme za změny zdravotního stavu uživatele, za způsob jeho života a jeho důsledky, za vývoj fyzického, psychického a zdravotního stavu uživatele, zejména za jeho neočekávané změny, jakož i za to, že očekávané změny se nedostavily. Uživatel bere na vědomí, že nese vlastní odpovědnost za vlastní zdravotní stav a za způsob svého života. Data platících uživatelů uchováváme obvykle po dobu jednoho roku. Uživatelům aktuálně využívajícím program zdarma negarantujeme dostupnost, poskytování služeb ani archivaci. Na vlastnosti programu zdarma nezvniká žádný nárok a jakékoli funkce systému můžeme dle našeho uvážení kdykoli přesunout z programu zdarma do placeného programu.

Jsme pořizovatelem databáze potravin a aktivit. Uživatelé mohou přidávat nové položky do naší databáze. Uživatel souhlasí, že přidáním se nové položky, se tato stává bez dalších nároků naším vlastnictvím. Bez našeho písemného souhlasu je zakázáno kopírování, uložení nebo zpřístupnění celku i jakékoli části naší databáze.

Vyhrazujeme si právo na chyby v obsahu těchto internetových stránek, tzn. neneseme odpovědnost za správnost údajů ani záruky či odpovědnost za náklady, škody nebo újmu vzniklou na základě použití našeho sytému, právo omezit nebo přerušit poskytování služeb, právo smazat účet registrovaného uživatele, do kterého se uživatel nepřihlásil po dobu více než 3 měsíce nebo účet, ve kterém byly uvedeny nepravdivé údaje či neexistující data (např. email) a dále právo neprovést požadovaný úkon v případě, že budeme mít podezření na zneužití přístupových údajů. Uživatel si ve svém zájmu chrání přístupové údaje před zneužitím.

S osobními údaji uživatelů a uloženými údaji zacházíme přísně důvěrně a nikdy je nepředáváme třetí osobě. Provozujeme činnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zabezpečujeme informace před zpřístupněním nepovolaným osobám. Uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů (zejména jména, příjmení, pobytu, data narození a kontaktních údajů, údajů o svém zdravotním stavu a o způsobu života) v naší databázi (a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním) pro účely poskytování služeb a pro naše marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení související s poskytováním našich služeb a zboží. Uživatel dává souhlas s anonymním zpracováním svých dat v naší aplikaci pro účely statistik, analýz, výzkumů a dalších podobných účelů využití.

Vyhrazujeme si právo měnit obchodní podmínky, nabídku poskytovaných služeb a ceník, takováto změna je účinná zveřejněním na těchto stránkách.

Uživatel registrací souhlasí s těmito podmínkami a s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Provozovatel: Diet Plan CZ s.r.o., V Celnici 1028/10, Praha 1, IČ: 05770081.
Poskytovatel služeb: Mgr. Lada Nosková, zapsáno v ŽL pod IČ 70605645.